เรื่องเล่าจากศาลรัฐธรรมนูญ ตอน สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน

พอดแคสต์

เรื่องเล่าจากศาลรัฐธรรมนูญ ตอน สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน

07/10/2020
212
ในฐานะประชาชนไทย เราทราบหรือไม่ว่าเรามีสิทธิอะไรบ้าง และมีเสรีภาพอย่างไรบ้าง
ทั้งนี้รัฐธรรมนูญได้กำหนดหลักการเกี่ยวกับเสรีภาพของประชาชนไว้ว่าเมื่อใดที่ไม่มีกฎหมายห้ามย่อมทำได้ เพราะถือว่าประชาชนนั้นมีเสรีภาพที่จะทำการใดก็ได้โดยจำกัดอยู่ภายใต้อำนาจของกฎหมาย เท่าที่ไม่มีกฎหมายห้าม หรือไม่ทำให้ใครเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศและความสงบเรียบร้อยของส่วนรวม
ถึงแม้จะไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ประชาชนย่อมมีสิทธิเสรีภาพนั้นได้ภายใต้หลักการดังกล่าว

#สิทธิเสรีภาพ #ศาลรัฐธรรมนูญ #สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

สามารถติดตามฟังพอดแคสต์ผ่านทางช่องทางอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ 
soundcloud : https://soundcloud.com/occ_th/njefncnuj0wz
spotify : https://open.spotify.com/episode/1LAtgRzqt2SeGYlSTZVa5a?si=SBzNJxlvQQuP42k5XkQQZA
Back to top